flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Як поводити себе в суді ?

ХТО МАЄ ПРАВО НА ЗВЕРНЕННЯ ЗА СУДОВИМ ЗАХИСТОМ
У ст. 55 Конституції України вказується, що права і свободи людини і громадянина захищаються судом.Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.Відповідно до ст. З Цивільного процесуального кодексу України, кожна особа має право в установленому порядку звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних прав або оспорюваних прав, свобод чи інтересів.Також у випадках, встановлених законом, до суду можуть звертатися органи та особи, яким надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб або державні чи суспільні інтереси.Іноземці, особи без громадянства та іноземні юридичні особи користуються в Україні таким самим правом на судовий захист, що і громадяни та юридичні особи України.Коли Ви йдете до суду, то слід пам’ятати, що Ви йдете до органу правосуддя та повинні з належною повагою ставитися до суду, тих, хто там працює, і відвідувачів суду.

 

ЯК ЗВЕРНУТИСЯ ДО СУДУ

Суд розглядає тільки письмові звернення, які відповідають установленій законом формі. Заявник готує звернення (позовну заяву, заяву або скаргу) до суду самостійно або з допомогою адвокатів чи інших фахівців у галузі права, які надають юридичні консультації з цього приводу.Відповідно до ст. 59 Конституції України, кожен має право на правову допомогу і є вільним у виборі захисника своїх прав.Прийом позовних заяв, заяв, скарг, судових справ та інших документів, які безпосередньо стосуються розгляду судових справ, здійснюється працівниками загальної канцелярії. Зазначені документи можуть також надсилатися поштою.Письмові звернення реєструються, належно оформлюються і передаються судді.У цивільних судових справах, крім справ наказного провадження, та адміністративних справах суддею визначається дата судового слухання (попереднього судового засідання чи судового засідання), виписуються повідомлення учасникам, які беруть участь у справі, і надсилається ухвала про відкриття провадження у справі, де зазначається найменування суду, прізвище та ініціали судді, номер справи, сторони у справі і суть позовних вимог, час і місце проведення засідання та пропозиція в зазна-чений строк надати письмові пояснення та заперечення. Працівники суду, які проводять прийом громадян, не вправі давати юридичні консультації або виконувати прохання чи вимоги, що не входять до їхніх посадових обов'язків.Документи, які стосуються розгляду судової справи, можна також подати до суду безпосередньо під час попереднього судового засідання.На прохання позивача у справі, що розглядається за Кодексом адміністративного судочинства України, працівником апарату суду може бути надана допомога в оформленні позовної заяви.

УВАГА! Суд не бере до розгляду анонімні звернення. Якщо Ви подаєте певне звернення в рамках справи, у якій відкрито провадження, на початку документа доцільно вказувати реєстраційний номер справи, що дасть можливість оперативно передати звернення до відповідного судді.

 

ПРО ЩО СЛІД ПАМ’ЯТАТИ ПІД ЧАС ПЕРЕБУВАННЯ У ПРИМІЩЕННІ СУДУ?

В приміщенні суду перевести мобільний телефон у режим безшумного дзвінка; під час судового засідання краще телефон вимкнути повністю, оскільки ним користуватися не можна; поводитися спокійно і стримано; ввічливо ставитися до суддів, працівників апарату суду, інших відвідувачів суду, а також Ваших опонентів; уникати надмірних емоційних проявів(гніву, голосного сміху, плачу, крику тощо)

ПАМ’ЯТАЙТЕ, в суді працюють дві категорії фахівців: судді та працівники апарату суду. Суддям забороняється зустрічатися і спілкуватися з однією із сторін чи її адвокатом за відсутністю іншої сторони чи її представника. Суддя не може коментувати факти справи, яку він розглядає. Тому не шукайте зустрічі з суддею в кабінеті чи коридорі. Допомогу в організаційних питаннях роботи суду Вам мають надати працівники апарату суду. Звертайтеся до них.

 

У ЦІЛЯХ БЕЗПЕКИ ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ: приносити до суду вибухові, інші небезпечні речовини; розпивати у приміщенні суду алкогольні напої; палити, якщо для цього не відведено спеціального місця; перебувати у стані сп’яніння.

 

ЯК ВІДБУВАЄТЬСЯ СУДОВИЙ РОЗГЛЯД

Судовий розгляд справ здійснюється державною мовою. Особи, які беруть участь у справі і не володіють або недостатньо володіють українською мовою, у порядку, встановленому Законом, мають право робити заяви, давати пояснення, виступати в суді і заявляти клопотання рідною мовою або мовою, якою вони володіють, користуючись при цьому послугами перекладача.

Судові справи розглядаються в залах судових засідань, які мають відповідну нумерацію. Під час судового розгляду справи здійснюється повне фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу. Фіксування судового засідання технічними засобами здійснює секретар судового засідання або за розпорядженням головуючого інший працівник апарату суду.Перед початком слухання секретар судового засідання або судовий розпорядник з'ясовує явку учасників судового процесу і запрошує їх до зали судового засідання.Присутні в залі судового засідання повинні дотримуватися порядку судового розгляду, який забезпечується головуючим суддею та судовим розпорядником.

 

Усі присутні в залі судового засідання при вході до нього судді повинні встати.
Учасники судового процесу, а також інші особи, які перебувають у залі судового засідання, зобов'язані звертатися до судді (суду) словами "Ваша честь", "Високий суд" і підкорятися розпорядженням головуючого. Звернення одного учасника судового процесу до іншого починається словом "шановний (шановна)".Запитання до судді, суду з боку учасників процесу та присутніх у залі судового засідання не допускаються.Учасник цивільного, адміністративного процесу та інші особи, присутні на відкритому судовому засіданні, мають право робити письмові записи, а також використовувати портативні аудіотехнічні пристрої. Проведення у залі засідання фото і кінозйомки, відео-звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури, а також транслювання судового засідання по радіо і телебаченню, допускаються на підставі ухвали суду за наявності згоди на це осіб, які беруть участь у справі.

 

Процесуальні дії, що застосовуються судом до осіб, які порушують встановлені в суді правила або протиправно перешкоджають здійсненню цивільного судочинства: головуючий попереджає особу, яка порушує порядок у судовому засіданні або не виконує його розпоряджень, про неприпустимість неналежної поведінки при здійсненні судочинства; у разі повторного вчинення зазначених дій головуючий вправі вивести із зали будь-яку особу, яка порушує порядок у судовому засі-данні або заважає розгляду справи;у випадку видалення із зали учасника судового процесу, за відсутності якого справа розглядатися не може, суд вправі відкласти її розгляд. При цьому всі витрати, пов'язані з зупиненням провадження, покладаються на винного;у разі неподання без поважних причин письмових чи речових доказів, витребуваних судом, та неповідомлення причин їх неподання головуючий може постановити ухвалу та тимчасово вилучити ці докази для дослідження судом;у разі неявки в судове засідання належно викликаного свідка головуючий може піддати його примусовому приводу через органи внут-рішніх справ з відшкодуванням у дохід держави витрат на його здійснення.

 

Особи, які беруть участь у справі, мають право знайомитися з матеріалами справи, робити з них витяги, знімати копії з документів, долучених до справи, одержувати копії рішень, ухвал, брати участь у судових засіданнях, подавати докази, брати участь у дослідженні доказів, ставити запитання іншим особам, які беруть участь у справі, а також свідкам, експертам, спеціалістам, заявляти клопотання та відводи, давати усні та письмові пояснення судові, подавати свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти клопотань, доводів і міркувань інших осіб, користуватися правовою допомогою, знайомитися з журналом судового засідання, знімати з нього копії та подавати письмові зауваження з приводу його неправильності чи неповноти, прослуховувати запис фіксування судового засідання технічними засобами, робити з нього копії, подавати письмові зауваження з приводу його неправильності чи неповноти, оскаржувати рішення й ухвали суду, користуватися іншими процесуальними правами, встановленими законом.Особи, які беруть участь у справі позовного провадження, для підтвердження своїх вимог або заперечень зобов'язані подати всі наявні у них докази чи повідомити про них суд до або під час попереднього судового засідання.Особи, які беруть участь у справі, зобов'язані добросовісно дотримуватися своїх процесуальних прав і виконувати процесуальні обов'язки.Кожна сторона зобов'язана довести ті обставини, на які вона посилається, як на підставу своїх вимог і заперечень. Докази подаються сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі. Необхідно також довести обставини, які мають значення для ухвалення рішення у справі і щодо яких у сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, виникає спір. Докази не можуть ґрунтуватися на припущеннях.

За неповагу до суду, яка полягає в тому, що особа в усному чи письмовому зверненні до нього, до учасників процесу або до присутніх у залі суду осіб вживає образливі, непристойні вирази чи порівняння або вчиняє поза судовим засіданням подібні дії, які свідчать про явну неповагу до суду чи судді у зв'язку з їх службовою діяльністю, суд вправі притягнути таку особу до встановленої законом відповідальності (штраф або адміністративний арешт до 15 діб), причому в разі вчинення нею зазначених дій під час судового засідання - негайно.


ЯК ОЗНАЙОМИТИСЯ З МАТЕРІАЛАМИ СУДОВОЇ СПРАВИ
Для ознайомлення з матеріалами розглянутої судової справи слід звернутися із заявою до відповідної канцелярії суду (з кримінальних, цивільних та адміністративних справ, справ про адміністративне правопорушення).Секретар суду, відповідальний за забезпечення ознайомлення з матеріалами судових справ, виконує замовлення не пізніше наступного робочого дня після його надходження.
Як правило, можливість ознайомитися з матеріалами справи надається в день звернення із заявою.У день судового розгляду справи з її матеріалами можна ознайомитись у секретаря судового засідання. В інших випадках ознайомлення відбувається у спеціально відведеному для цього приміщенні.


ЯК ОДЕРЖАТИ КОПІЮ СУДОВОГО РІШЕННЯ
Цивільне судочинство. Рішення суду або його вступна та резолютивна частини проголошуються негайно після закінчення судового розгляду і прилюдно, крім випадків, встановлених Цивільним процесуальним кодексом України. Головуючий роз'яснює зміст рішення, порядок і строк його оскарження. У разі проголошення в судовому засіданні тільки вступної та резолютивної частин судового рішення суд повідомляє, коли особи, які беруть участь у справі, зможуть ознайомитися з повним текстом рішення суду.
Кримінальне судочинство. Копія вироку у кримінальній справі вручається засудженому або виправданому в триденний строк після проголошення вироку.

 

Справи про адміністративні правопорушення.

Копія постанови протягом трьох днів вручається або надсилається особі, стосовно якої її винесено.

Копія постанови в той же строк вручається або надсилається потерпілому на його прохання.

Копія постанови вручається під розписку. У разі, якщо копія постанови надсилається, про це робиться відповідна відмітка у справі.За повторне надання копії судового рішення у цивільній, адміністративній чи кримінальній справі сплачується державне мито.

Особи, які не беруть (не брали) участі у справі, мають право на доступ до судового рішення за правилами Закону України «Про доступ до судових рішень». Такі особи можуть ознайомитися з судовим рішенням у повному обсязі лише у разі, якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси чи обов'язки. Вони можуть вимагати від працівників апарату суду забезпечити: доступ до матеріалів справи; ознайомлення з судовим рішенням у повному обсязі;отримання копії рішення, що виготовлена працівником апарату суду;виготовлення копії рішення самостійно за допомогою власних технічних засобів у приміщенні суду.

Для реалізації одного чи кількох із цих прав особі потрібно звернутися до працівника апарату суду з письмовою заявою, яка повинна містити обґрунтування, чому судове рішення безпосередньо стосується її прав, свобод чи інтересів.

Працівник канцелярії здійснює попередній запис відповідних замовлень й одразу повідомляє дату одержання копії судового рішення. Виготовлення копій судових документів потребує певного часу, тому доцільно замовляти копію рішення заздалегідь.

Прийом замовлень та видача замовлених копій судових документів здійснюються відповідальними працівниками апарату суду в установлений час.
Працівник апарату суду може відмовити в доступі до судового рішення лише у разі, якщо: заявник не має процесуальної дієздатності або від його імені звернулася особа, яка не має на те відповідних повноважень; матеріали справи передані до іншого суду чи на зберігання до державної архівної установи; судове рішення безпосередньо не стосується прав, свобод, інтересів чи обов'язків заявника.

Інформаційний буклет "Як поводити себе в суді?"