flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Завдання, місія та функції, що стоять перед апеляційним судом

13 червня 2017, 10:40

Відповідно до ст. 6 Конституції України державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених Конституцією межах і відповідно до законів України. Згідно зі ст. 55 Конституції України права і свободи людини і громадянина захищаються судом. Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

Суд, здійснюючи правосуддя на засадах верховенства права, забезпечує кожному право на справедливий суд та повагу до інших прав і свобод, гарантованих Конституцією і законами України, а також міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Закон України «Про судоустрій і статус суддів» визначає основну місію будь-якого суду – забезпечення кожній людині права на справедливий суд та повагу до інших прав і свобод.

Місією Апеляційного суду Полтавської області є забезпечення апеляційного оскарження рішень місцевих судів загальної юрисдикції Полтавської області. Місія суду реалізується в завданнях, що покладені на суд.

Основними завданням Апеляційного суду Полтавської області є розгляд  в апеляційному порядку цивільних і кримінальних справ, а також справ про адміністративні правопорушення, за результатами розгляду таких справ місцевими судами загальної юрисдикції Полтавської області.

Функціями Апеляційного суду Полтавської області відповідно до ст. 27 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» є:

1) здійснення правосуддя у порядку, встановленому процесуальним законом;

2) аналіз судової статистики, вивчення та узагальнення судової практики, інформування про результати узагальнення судової практики відповідні місцеві суди, Верховний Суд;

3) надання місцевим судам методичної допомоги в застосуванні законодавства;

4) здійснення інших повноважень, визначених законом.