flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Повноваження суду щодо розгляду справ, територіальна підсудність

13 червня 2017, 10:25
Відповідно до ст. 125 Конституції України система судів загальної юрисдикції в Україні будується за принципами територіальності та спеціалізації. Апеляційними судами з розгляду цивільних і кримінальних справ, а також справ про адміністративні правопорушення є апеляційні суди, які утворюються відповідно до указу Президента України в апеляційних округах.
Апеляційний суд Полтавської області діє на підставі Конституції України, Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Цивільного процесуального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу УкраїниКодексу України про адміністративні правопорушення, іншими правовими актами і є одним із судів загальної юрисдикції в судовій системі Україні. До його складу входять голова суду, його заступники та судді.
 
Повноваження апеляційного суду встановлені у статті 27 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»:
-         здійснює правосуддя у порядку, встановленому процесуальним законом;
-      аналізує судову статистику, вивчає та узагальнює судову практику, інформує про результати узагальнення судової практики відповідні місцеві суди, а також суди вищого рівня;
-         надає місцевим судам методичну допомогу в застосуванні законодавства;
-    здійснює інші повноваження, визначені законом.
 

Повноваження апеляційного суду під час розгляду цивільних справ визначено статтею 307 Цивільного процесуального кодексу України:

1. За наслідками розгляду апеляційної скарги на рішення суду першої інстанції апеляційний суд має право: 
1) постановити ухвалу про відхилення апеляційної скарги і залишення рішення без змін; 
2) скасувати рішення суду першої інстанції і ухвалити нове рішення по суті позовних вимог; 
3) змінити рішення; 
4) постановити ухвалу про скасування рішення суду першої інстанції і закриття провадження у справі або залишення заяви без розгляду. 
2. За наслідками розгляду скарги на ухвалу суду першої інстанції апеляційний суд має право: 
1) постановити ухвалу про відхилення апеляційної скарги і залишення ухвали без змін; 
2) скасувати ухвалу і постановити нову ухвалу; 
3) змінити ухвалу; 
4) скасувати ухвалу, що перешкоджає подальшому провадженню у справі, і направити справу для продовження розгляду до суду першої інстанції. 
3. За наслідками розгляду скарги на судовий наказ апеляційний суд має право: 
1) постановити ухвалу про відхилення апеляційної скарги і залишення судового наказу без змін; 
2) постановити ухвалу про скасування судового наказу та роз'яснити, що заявлені стягувачем вимоги можуть бути розглянуті в позовному провадженні з додержанням загальних правил щодо пред'явлення позову; 
3) змінити судовий наказ. 
Ухвала апеляційного суду про відхилення апеляційної скарги на судовий наказ і залишення судового наказу без змін є остаточною і оскарженню не підлягає.
 

Повноваження апеляційного суду під час розгляду апеляційних скарг у кримінальному провадженні визначено статтею 407 Кримінального процесуального кодексу України:

1. За наслідками апеляційного розгляду за скаргою на вирок або ухвалу суду першої інстанції суд апеляційної інстанції має право:
1) залишити вирок або ухвалу без змін;
2) змінити вирок або ухвалу;
3) скасувати вирок повністю чи частково та ухвалити новий вирок;
4) скасувати ухвалу повністю чи частково та ухвалити нову ухвалу;
5) скасувати вирок або ухвалу і закрити кримінальне провадження;
6) скасувати вирок або ухвалу і призначити новий розгляд у суді першої інстанції.
2. За наслідками апеляційного розгляду за скаргою на вирок суду на підставі угоди суд апеляційної інстанції, крім рішень, передбачених пунктами 1 - 5 частини першої цієї статті, має право скасувати вирок і направити кримінальне провадження:
1) до суду першої інстанції для проведення судового провадження у загальному порядку, якщо угода була укладена під час судового провадження;
2) до органу досудового розслідування для здійснення досудового розслідування в загальному порядку, якщо угода була укладена під час досудового розслідування.
3. За наслідками апеляційного розгляду за скаргою на ухвали слідчого судді суд апеляційної інстанції має право:
1) залишити ухвалу без змін;
2) скасувати ухвалу і постановити нову ухвалу.
 

Повноваження апеляційного суду під час перегляду постанови про адміністративне правопорушення визначено статтею 294 Кодексу України про адміністративні правопорушення:

За наслідками розгляду апеляційної скарги суд апеляційної інстанції має право: 
1) залишити апеляційну скаргу без задоволення, а постанову без змін; 
2) скасувати постанову та закрити провадження у справі; 
3) скасувати постанову та прийняти нову постанову; 
4) змінити постанову.
 
В складі  Апеляційного суду Полтавської області утворені – судова палата з розгляду цивільних справ та судова палата розгляду кримінальних справ. Згідно із ст..26 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» судову палату очолює секретар судової палати, який обирається з числа суддів цього суду строком на три роки. Рішення про утворення судової палати, її склад, а також про обрання секретаря судової палати приймаються зборами суддів апеляційного суду за пропозицією голови суду. Секретар судової палати організовує роботу відповідної палати, контролює здійснення аналізу та узагальнення судової практики у справах, віднесених до компетенції палати, інформує збори суддів апеляційного суду про діяльність судової палати.
 
Очолює апеляційний суд голова суду, який обирається зборами суддів.
До повноважень голови апеляційного суду належать:
- представлення суду як органу державної влади у зносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами;
- визначення адміністративних повноважень заступників голови апеляційного суду;
- контроль за ефективністю діяльності апарату суду,
- внесення Голові Державної судової адміністрації України подання про призначення на посади керівника апарату суду, заступника керівника апарату суду та про звільнення їх з посад, а також про застосування до керівника апарату суду, його заступника заохочення або накладення дисциплінарного стягнення відповідно до законодавства;
- видання на підставі акта про обрання на посаду судді чи звільнення судді з посади відповідний наказ;
- повідомлення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Державної судової адміністрації України, а також через веб-портал судової влади про наявність вакантних посад суддів у апеляційному суді у триденний строк з дня їх утворення;
- забезпечення виконання рішень зборів суддів апеляційного суду;
- організація ведення та аналіз судової статистики,
- організація вивчення та узагальнення судової практики, інформаційно-аналітичне забезпечення суддів з метою підвищення якості судочинства;
- сприяння виконанню вимог щодо підтримання кваліфікації суддів апеляційного суду та підвищення їхнього професійного рівня;
- здійснення повноваження слідчого судді та призначення з числа суддів апеляційного суду суддів (суддю) для здійснення таких повноважень у випадках, передбачених процесуальним законом;
- здійснення інших повноважень, визначені законом.
Голова апеляційного суду з питань, що належать до його адміністративних повноважень, видає накази і розпорядження.
У разі відсутності голови апеляційного суду його адміністративні повноваження здійснює один із заступників голови суду за визначенням голови суду, за відсутності такого визначення – заступник голови суду, який має більший стаж роботи на посаді судді, а в разі відсутності заступника голови суду – суддя цього суду, який має більший стаж роботи на посаді судді.
Заступник  голови Апеляційного суду Полтавської області (відповідно до наказу голови суду № 07-09/80 від 15 листопада 2016 року):
контролює ефективність організації роботи судової палати з розгляду цивільних справ;
спільно з секретарем судової палати визначає напрямки діяльності судової палати з розгляду цивільних справ та затверджує плани роботи судової палати;
забезпечує вивчення та узагальнення судової практики , ведення й аналіз судової статистики ;
координує  роботу з підготовки проектів бюлетенів судової практики з питань цивільного права і процесу та забезпечення їх розгляду  на зборах суддів;
організовує розгляд звернень громадян з питань діяльності судової палати з розгляду цивільних справ із правом надання відповіді;
проводить прийом громадян відповідно до затвердженого графіка та Положення про прийом громадян;
бере участь у комунікаційній діяльності суду, співпраці зі ЗМІ, недержавними та громадськими об’єднаннями;
координує організацію заходів щодо планування роботи судової палати з розгляду цивільних справ та суду в цілому , приймає безпосередню участь у виконанні завдань, визначених у затвердженому головою  плані  роботи на півріччя;
вчиняє розпорядчі дії щодо документів, які надходять на адресу суду і стосуються роботи судової палати з розгляду цивільних справ та контролює їх виконання. В разі необхідності організовує  виконання цих документів;
організовує та контролює виконання завдань та доручень ВСУ, ВССУ, ВККСУ, ВРЮ з питань, що стосуються діяльності судової палати з розгляду цивільних справ; 
у межах компетенції забезпечує виконання рішень зборів суддів апеляційного суду Полтавської області;
координує роботу відділу забезпечення діяльності судової палати з розгляду цивільних справ;
координує адміністрування офіційного веб - сайту апеляційного суду Полтавської області;
під час виконання повноважень заступник голови суду взаємодіє з Верховним Судом України, Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних та кримінальних справ, Радою суддів України, Вищою кваліфікаційною комісією суддів, Вищою радою юстиції, Державною судовою адміністрацією України, правоохоронними органами;   
у випадках, передбачених ч.3 ст.29 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»  здійснює  адміністративні повноваження голови суду;
виконує інші адміністративні обов’язки за розпорядженням голови суду.
 
Суддею апеляційного суду може бути особа, яка відповідає вимогам до кандидатів на посаду судді, за результатами кваліфікаційного оцінювання підтвердила здатність здійснювати правосуддя в апеляційному суді, а також відповідає одній із таких вимог: має стаж роботи суддею не менше п’яти років; має науковий ступінь у сфері права та стаж наукової роботи у сфері права щонайменше сім років; має досвід професійної діяльності адвоката щодо здійснення представництва в суді та/ або захисту від кримінального обвинувачення щонайменше сім років; має сукупний стаж (досвід) роботи (професійної діяльності) відповідно до вимог, визначених пунктами 1-3 ч. 1 ст. 27 Закону України "Про судоустрій і статус суддів".
 
Організаційне забезпечення роботи Апеляційного суду Полтавської  області здійснює апарат, який очолює керівник апарату.
У своїй діяльності апарат Апеляційного суду Полтавської області керується Конституцією України, законами України «Про судоустрій і статус суддів» та «Про державну службу», іншими нормативно-правовими актами України, Положенням про апарат Апеляційного суду Полтавської області, рішеннями зборів суддів, а також наказами і розпорядженнями голови суду, наказами керівника апарату суду.
Структура і штатна чисельність апарату суду затверджуються Державною судовою адміністрацією України за погодженням з головою суду в межах видатків на утримання суду, передбачених у Державному бюджеті України.
Призначення на посади та звільнення з посад працівників апарату суду, застосування до них заохочень і накладання стягнень (крім посад заступників керівника апарату суду) здійснюється керівником апарату суду. Добір працівників апарату суду проводиться на конкурсній основі.
 
Територіальна підсудність
Розмежування компетенції між окремими ланками судової системи і між судами однієї ланки щодо розгляду і вирішення підвідомчих їм справ називається підсудністю. Визначення компетенції різних судів системи провадиться залежно від виконуваних ними функцій, від роду (предмета) справи, суб'єктів спору, що підлягає розгляду, і місця (території), на яку поширюється діяльність певного суду.
Так, глава І розділу ІІІ ЦПК України визначає правила підсудності цивільних справ (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1618-15/page3) , глава ІІІ розділу І КПК України визначає правила підсудності кримінальних проваджень (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17).